asp 向access数据库插入当前日期时发生错误

Category:吉林领域网络公司     Time:2012-12-20 10:16     点击:

Microsoft JET Database Engine (0x80040E07) 日期的语法错误 在查询表达式 #2012-12-20 上午 10:11:56# 中。 今天在建站的时候出现了上述的错误,错误原因是数据库日期数据中不能包含中文。解决方法是将从服务器获取的时间格式化。通过下面的函数格式化now()

Microsoft JET Database Engine (0x80040E07)
日期的语法错误 在查询表达式 '#2012-12-20 上午 10:11:56#' 中。
今天在建站的时候出现了上述的错误,错误原因是数据库日期数据中不能包含中文。解决方法是将从服务器获取的时间格式化。通过下面的函数格式化now(),然后再写入数据库。

' ============================================
' 格式化时间(显示)
' 参数:n_Flag
' 1:"yyyy-mm-dd hh:mm:ss"
' 2:"yyyy-mm-dd"
' 3:"hh:mm:ss"
' 4:"yyyy年mm月dd日"
' 5:"yyyymmdd"
'   6:"yyyymmddhhmmss"
' ============================================
Function Format_Time(s_Time, n_Flag)
 Dim y, m, d, h, mi, s
 Format_Time = ""
 If IsDate(s_Time) = False Then Exit Function
 y = cstr(year(s_Time))
 m = cstr(month(s_Time))
 If len(m) = 1 Then m = "0" & m
 d = cstr(day(s_Time))
 If len(d) = 1 Then d = "0" & d
 h = cstr(hour(s_Time))
 If len(h) = 1 Then h = "0" & h
 mi = cstr(minute(s_Time))
 If len(mi) = 1 Then mi = "0" & mi
 s = cstr(second(s_Time))
 If len(s) = 1 Then s = "0" & s
 Select Case n_Flag
 Case 1
  ' yyyy-mm-dd hh:mm:ss
  Format_Time = y & "-" & m & "-" & d & " " & h & ":" & mi & ":" & s
 Case 2
  ' yyyy-mm-dd
  Format_Time = y & "-" & m & "-" & d
 Case 3
  ' hh:mm:ss
  Format_Time = h & ":" & mi & ":" & s
 Case 4
  ' yyyy年mm月dd日
  Format_Time = y & "年" & m & "月" & d & "日"
 Case 5
  ' yyyymmdd
  Format_Time = y & m & d
 case 6
  'yyyymmddhhmmss
  format_time= y & m & d & h & mi & s
 End Select
End Function
time_now= format_time(now,1)   ‘将需要调用时间的的地方使用time_now变量

这样,问题就解决了。
(责任编辑:吉林领域网络公司)领域网络公司是吉林市网站建设专家,致力提供吉林市网站建设SEO网站优化,网站推广,网站策划以及政府网站建设与网络营销免费咨询等服务;我们能让企业品牌更有活力,咨询热线:0432-62555849

更多

友情链接

| | | |

收缩
  • QQ咨询

  • 电话咨询

  • 0432-62555849
友情链接: